خرداد ۲, ۱۳۹۶

کنفرانس “هویت ملی وملیت درایران” بتاریخ ۲۳.۰۴.۲۰۱۷ دردفتر انجمن فرهنگی آذربایجان- برلین

Etnik və milli məsələ İrandaÇıkış edenler : Dr. Zia Sədrolashrafi, Dr. Asghar Shirazi ve Azizi Banitorof    
آذر ۲۷, ۱۳۹۵

Ýewropadaky türkmen diasporasynyň tejribeleri